ICIS Coaching & Counseling B.V. handelend onder de namen Heliotropo en Eenheid Bewust Leiderschap®, inschrijfnummer k.v.k. 17143083, gedeponeerd bij de KvK Oost Brabant.

Artikel 1 Begrippen.

 1. Onder Werkzaamheden wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten zoals het geven van adviezen bij vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie, inclusief werving en selectie, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. (zie wettelijke bepaling van Opdracht, Boek 7, titel 7)
 2. Onder Opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan particuliere- en/of bedrijfs- of beroepsmatige Opdrachtgever.
 3. Onder Opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan Icis Coaching & Counseling B.V., (gevestigd Cor Gehrelslaan 39, 5626 HB te Eindhoven) en door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede-) bezig houden, handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Artikel 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht.

 1. De offertes en aanbiedingen die door Opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door Opdrachtnemer zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Opdrachtnemer is aanvaard, middels het toesturen van een ondertekende opdrachtbevestiging, is deze voor Opdrachtnemer bindend.
 3. Op alle overeenkomsten van Opdracht, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Aan de algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt voor de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanig strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Artikel 3. Het wijzigen en of aanvullen van de inhoud van de overeenkomst van opdracht.

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd om de inhoud van de opdracht te wijzigen. Een dergelijke wijziging behoeft de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien en voor zover hij dat voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de opdracht noodzakelijk en/of wenselijk acht, meer Werkzaamheden te (doen) uitvoeren dan de Werkzaamheden zoals deze naar aard en/of omvang zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze extra Werkzaamheden. Op deze extra Werkzaamheden zijn de gebruikelijke honorarium afspraken van toepassing.

Artikel 4. De verplichtingen van Opdrachtnemer.

 1. Opdrachtnemer is verplicht om de hem opgedragen Werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Indien de Opdracht mede of uitsluitend gericht is op het geven van advies over de vervulling van een vacature bij of t.b.v. Opdrachtgever, zijn de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtnemer uitsluitend inspanningsverplichtingen.
 2. Opdrachtnemer bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop hij de Werkzaamheden uitvoert. Het staat Opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch Opdrachtnemer staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de hem gegeven opdracht en binnen de wijze waarop hij als goed en zorgvuldig Opdrachtnemer de opdracht wenst uit te voeren.
 3. Opdrachtnemer is, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, verplicht om Opdrachtgever nader te informeren. Deze informatieverplichting van Opdrachtnemer is beperkt tot de gegevens die Opdrachtgever niet onthouden mogen worden in verband met de uitvoering van de Opdracht en die ook redelijkerwijs verstrekt kunnen worden.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om bepaalde Werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(-n).
 5. Opdrachtnemer zal zich bij de wijze van uitoefening van zijn Werkzaamheden houden aan de regelen en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals Icis Coaching & Counseling B.V. in het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de overeenkomst van opdracht, althans voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de Opdrachtnemer kan worden verwacht.
 2. Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de overeenkomst van de Opdracht of tijdens de uitvoering van de Opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen indicatief.
  Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Opdrachtnemer opleveren en derhalve Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het tekort schieten van Opdrachtnemer, en/of bij haar in dienst zijnde werknemers, medewerkers of de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen, in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van Opdracht. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe vermogensschade die voortvloeit uit het tekort schieten in de nakoming door Opdrachtnemer en/of bij haar in dienst zijnde werknemers of medewerkers en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het honorarium dat Opdrachtnemer tot het moment van de tekortkoming aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Opdrachtnemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
  Voor hulppersonen die Opdrachtnemer op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
  Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortschietingen die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever.
 4. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 5. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer binnen 2 maanden mededeling te doen nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan is Opdrachtnemer op geen enkele wijze jegens Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de door Opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de Werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en voortvloeien uit de uitvoering door Opdrachtnemer van de Opdracht.

Artikel 6. De verplichtingen van Opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan Opdrachtnemer het overeengekomen honorarium te betalen.
 2. Indien Opdrachtnemer dat wenselijk acht, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op het honorarium voor de nog te verrichten Werkzaamheden te vragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om de aanvang van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 3. Het honorarium van de Opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uur honorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde Opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. De verschuldigdheid van het honorarium zal nimmer afhankelijk zijn van de uitkomst van de uitgevoerde opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever daartoe verzoekt, zal Opdrachtnemer voorafgaand aan de aanvang van zijn Werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door hem en/of derde te verrichten Werkzaamheden. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het uur honorarium en het totaal van de door Opdrachtnemer bestede tijd.
 4. De hoogte van het uur honorarium wordt bepaald door het financiële belang van de door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden, de persoon en ervaring van de Opdrachtnemer en de omvang van de werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
 6. Opdrachtgever is verplicht om het gefactureerde (deel) honorarium, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie aan Opdrachtnemer te betalen. Door het enkele verstrijken van deze termijn komt de Opdrachtgever in verzuim. Verrekening of kortingen zijn niet toegestaan.
 7. Vanaf de 15e dag na de factuurdatum is Opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding een boete en rente verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. Na elk heel jaar dat Opdrachtgever in verzuim is, dient rente op rente te worden voldaan tot het moment waarop de declaratie en de verschuldigde rente volledig zijn voldaan, onverminderd de uitoefening van de overige rechten die Opdrachtnemer krachtens de wet of de overeenkomst van Opdracht toekomt.
 8. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Zolang Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verzochte zekerheden niet heeft gesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn het honorarium betaalt, zal opdrachtgever jegens Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor de door Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten die worden vastgesteld op tenminste 15% van het openstaande bedrag.
Deze aansprakelijkheid laat de uitoefening door Opdrachtnemer van overige rechten in verband met de niet-betaling door Opdrachtgever, onverlet.

Artikel 8. Gegevens van Opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven Opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in het bezit komen van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en in dat verband tot vrijwaring van Opdrachtnemer verplicht. Alle informatie die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt verstrekt mag uitsluitend worden aangewend voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in art. 8 lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. De door Opdrachtnemer opgebouwde gegevens zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. De informatie van de kandidaten voor een vacature bij of t.b.v. Opdrachtgever, wordt door Opdrachtnemer uitsluitend ter beschikking van Opdrachtgever gesteld na overleg met en toestemming van de desbetreffende kandidaat.
 4. Na het einde van de opdracht heeft Opdrachtgever tegen vergoeding van de kosten recht op afschriften van de door Opdrachtnemer opgebouwde gegevens die voor de voortzetting van de Werkzaamheden relevant zijn.

Artikel 9. Geheimhouding en exclusiviteit.

 1. Opdrachtnemer is behoudens de verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. Tenzij uit de wet of de uitlatingen van partijen uitdrukkelijk anders voortvloeit houdt Opdrachtgever de door Opdrachtnemer geproduceerde stukken geheim. Opdrachtnemer zal deze niet aanwenden tot een ander doel dan waarvoor zij aan hem door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 10. Risico van opslag van informatie.

 1. Opdrachtnemer is verplicht om de van Opdrachtgever afkomstige informatie zorgvuldig te bewaren.
 2. Indien de informatie van Opdrachtgever die bij Opdrachtnemer of derden is opgeslagen, beschadigd of teniet gaat, is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
 3. Dit geldt tevens voor beschadiging of teniet gaan van de informatie tijdens vervoer of verzending ongeacht of het vervoer of verzending is geschied door of namens Opdrachtgever of derden.
 4. Indien en voor zover derden in verband met de beschadiging of het tenietgaan van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, Opdrachtnemer aansprakelijk stellen dan wel jegens Opdrachtnemer rechtsvorderingen pretenderen, is Opdrachtgever tot vrijwaring van Opdrachtnemer verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendom.

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de producten die hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en de resultaten van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere producten in de meest ruime zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden direct of indirect te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Overmacht.

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst van de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer weer in staat is de Werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien er zich aan de zijde van Opdrachtnemer een overmacht situatie voordoet die gedurende een maand heeft voortgeduurd, is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. De genoemde termijn van één maand zal niet gelden indien het van de Opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst na het intreden van de overmacht situatie nog langer voortduurt.

Artikel 13. Duur van de overeenkomst.

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 14. Opzegging van de overeenkomst.

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst van Opdracht nog geen zes maanden heeft geduurd, hoeft bij de opzegging geen termijn in acht genomen worden.
 2. De overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Opdrachtnemer in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van Opdracht langer voortduurt.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer:
  – in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  – surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  – de bedrijfsvoering staakt.

Artikel 15. Retentierecht.

Opdrachtnemer is bevoegd om de afgifte van de zaken die hij uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst van Opdracht van en/of ten behoeve van Opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot het moment dat hij betaling heeft ontvangen van de op dat moment nog bestaande betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, dan wel voor de nakoming daarvan voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze.

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst van Opdracht worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Eindhoven, april 2007.